Visualizza il nostro ampio elenco di segnamiglia qui e ordina

Algemene voorwaarden

 

Al ONZE LEVERINGEN ZIJN ONDERWORPEN AAN DE HIERNA BESCHREVEN

VERKOOPSVOORWAARDEN. ELKE AFWIJKING HIEROP MOET SCHRIFTELIJK DOOR

CYCLOSOUVENIR BEVESTIGD WORDEN.

1. Het plaatsen van een bestelling houdt de aanvaarding in van onze algemene

verkoopsvoorwaarden en de ontkenning van de eigen aankoopvoorwaarden. Afwijkingen dienen

hierop dienen door Cyclosouvenir schriftelijk te worden betekend.Een bestelling is door

Cyclosouvenir aanvaard indien deze door Cyclosouvenir schriftelijk bevestigd wordt.

2. PRIJZEN:

De in onze offertes en orderbevestigingen opgegeven prijzen zijn NETTO,EXCLUSIEF BTW

tenzij anders vermeld. In geval de periode tussen offerte en bestelling 6 maand overschrijdt

behoudt de verkoper zich het recht de prijzen te herzien.

3. LEVERINGSTERMIJN:

De in de orderbevestiging opgegeven leveringstermijn wordt enkel gegeven

ten titel van informatie en is niet bindend. De koper kan geen enkel recht tot schadeloosstelling

doen gelden, noch de verbreking of ontbinding van de overeenkomst vorderen,bij niet naleving van

de termijnen. Bij verstrijken van de leveringstermijn is de koper, na schriftelijke aanmaning door

Cyclosouvenir, verplicht de goederen af te nemen. Het niet afnemen van de goederen geeft

Cyclosouvenir het recht opslagkosten aan 1% van de aankoopsom per maand en

financieringskosten aan de geldende kaskredietrente , in rekening te brengen. Wanneer , na één

maand na aangetekende aanmaning , de goederen niet werden afgenomen, heeft Cyclosouvenir

het recht de bestelling te annuleren. Wanneer het om handelsgoederen gaat zal de

annulatievergoeding worden toegepast van 20% van de koopsom. Specifiek voor de koper

geproduceerde goederen geven recht op een annulatie vergoeding van 120%.

4. LEVERINGSVOORWAARDEN:

Al de leveringen gebeuren af onze magazijnen. De goederen worden

geacht door de koper in onze magazijnen te zijn aanvaard. De goederen reizen steeds op last en

risico van de koper , ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht

gebeurt.

5. BETALING:

Al onze leveringen zijn contant en zonder korting in onze magazijnen te betalen.

Goederen welke transport bij de koper worden aangeleverd dienen op voorhand aan Cyclosouvenir

te worden voldaan tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In geval van niet‐betaling of

onvolledige betaling op de vervaldag is de schuldenaar zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling

van rechtswege bij toepassing van art.1139 en 1147 B.W. een schadevergoeding verschuldigd ,

conventioneel en forfaitair vatsgelegd op 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 50,00

en dient een moratoriuminterest te worden betaald , vanaf de vervaldag , gelijk aan de in voege

zijnde kaskredietrente.

In afwijking op art.1583 B.W. blijven de goederen de eigendom van Cyclosouvenir tot op de dag van

de volledige betaling van de factuur verhoogd met de eventuele schadevergoeding en

moratoriuminteresten. Cyclosouvenir behoudt zich het recht voor alle andere opdrachten van de

ingebreke zijnde koper op te schorten of te annuleren tot de volledige voldoening van de

verplichting van de koper. Cyclosouvenir heeft het recht met de in gebreke zijnde koper

overeengekomen betalingsvoorwaarden te herzien.

In geval de koper in gebreke blijft het factuurbedrag te betalen , binnen de 10 dagen na hiertoe bij

aangetekend schrijven door de verkoper in gebreke gesteld te zijn geweest , heeft de verkoper het

recht de koop van rechtswege te verbreken bij eenvoudig aangetekend schrijven. In dit geval zal de

koper een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn van 20% van de koopsom met een minimum van

€ 50,00. De verkoper heeft in dat geval het recht de geleverde goederen terug te nemen zonder

tussenkomst van de rechtbank.

6. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID:

Klachten omtrent zichtbare gebreken dienen ons schriftelijk

binnen de 8 dagen na leveringsdatum te worden betekend. Indien blijkt dat Cyclosouvenir

verantwoordelijk is voor de gebrekkige afwerking beperkt de garantie zich tot het herstellen of

vervangen van het gebrekkig bevonden materiaal. Cyclosouvenir kan niet aansprakelijk gesteld

worden voor de gevolgen van welk aard ook , die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit

eventuele gebrekkige afwerking. De afgekeurde goederen dienen ons FRANCO te worden

toegezonden. De levering ervan gebeurt af onze magazijnen.

De koper zal de verkoper vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die derden tegen hem

kunnen richten, uit hoofde van de geleverde goederen.

7. BEVRIJDENDE OMSTANDIGHEDEN :

Als bevrijdende omstandigheden gelden , indien zij zich

voordoen na de tot standkoming der overeenkomst en de uitvoering ervan verhinderen :

arbeidsconflicten en alle overige omstandigheden , zoals brand , mobilisatie, inbeslagname ,

embargo , verbod op deviezenoverdracht , opstand , tekort aan vervoersmiddelen , algemene

schaarste aan grondstoffen , beperkingen in energieverbruik. De partij die zich op bovenvernoemde

omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden en ook het aflopen daarvan

onmiddellijk schriftelijk in kennis brengen. Het ontstaan van één van deze omstandigheden

ontneemt alle aansprakelijkheid van zowel koper als verkoper.

8. GESCHILLEN‐EN RECHTSBEVOEGDHEID :

Elke verkoopsovereenkomst wordt door het Belgische

recht beheerst. Alle geschillen tussen klant en Cyclosouvenir behoren tot de uitsluitende

bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van Cyclosouvenir.

9. BESCHERMING:

De ontwerpen genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet

gereproduceerd en‐ of voor andere doeleinden gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke en

geschreven toestemming van cyclosouvenir.

In geval van geschil betreffende de interpretatie van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden

zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben.